Huishoudelijk Reglement St. BVDD

Bij bestuursbesluit in de vergadering van de Stichting BVDD van 7 februari 2022 is besloten een beknopt huishoudelijk reglement op te stellen met de mogelijkheid om daar zo nodig later nadere regels aan toe te voegen.

Algemeen

De Stichting zal een bestuur hebben van tenminste drie leden, een voorzitter een secretaris en een penningmeester terwijl meerdere leden aan het bestuur kunnen worden toegevoegd.

De Stichting heeft als hoofdlocatie Kozakkenlaan 21, 7231 DK in Warnsveld en kan op andere plaatsen en adressen nevenlocaties openen en die locaties bepaalde namen geven.

De Stichting stelt zich ten doel vrijwilligers aan te trekken die hand- en spandiensten voor de Stichting kunnen verrichten en de nevenlocaties kunnen bemannen.

Alle bestuursleden van de Stichting en ook de vrijwilligers hebben een geheimhoudingsplicht met betrekking tot aan de Stichting verstrekte persoonlijke gegevens van hulpvragers.

De Stichting hanteert een afgeschermde Cloud omgeving voor de opslag van haar gegevens. De Cloud omgeving bestaat uit een 2-tal afgeschermde drives. Te weten: Bestuur en vrijwilligers. De twee drives zijn voor alle bestuursleden toegankelijk. Voor vrijwilligers die in het bezit zijn van een account is de drive Vrijwilligers toegankelijk.

Daarnaast is er een extra beveiligde omgeving ingericht voor het door onszelf ontwikkelde Animalsoft programma. Animalsoft is een webbased database in een Cloud omgeving die afgeschermd is en alleen toegankelijk is d.m.v. een inlognaam en wachtwoord. De omgeving is alleen benaderbaar door casemanagers en niet door derden, ook niet door bestuursleden die niets van doen hebben met de casussen.

Binnen Animalsoft zijn modules toe te kennen aan de casemanagers. De casemanagers die kennis hebben gekregen van zeer persoonlijke privacygegevens van hulpvragers dienen dit uiterst zorgvuldig en strikt vertrouwelijk te behandelen.

Mocht echter aan een casemanager bekend worden dat gedragingen en uitingen van hulpvragers een bedreiging zou kunnen gaan worden voor de Stichting of voor één of meerdere van de bestuursleden, dan dient hij/zij dit onverwijld aan één van de bestuursleden te melden en aan deze bestuursleden en indien relevant inzage te geven van de hem betreffende bekende afgeschermde gegevens van de hulpvrager.

Voor aanschaffingen en diensten die de Stichting middels één der bestuurders inkoopt groter dan 500 euro, en welke geen directe betrekking hebben op de inkoop van voeding, dient een fiat door een meerderheid van de bestuursleden te worden gegeven. Voor de inkoop van Diervoeding geldt een grens van 1.000 euro per aankoop.

De Stichting kan en mag gebruik maken van een transport dierenambulance, ter beschikking gesteld door de Stichting DierenLot in Nederland, mits deze wordt gebruikt voor het doel waarvoor hij bestemd is.

Vrijwilligers die deze ambulance voor de Stichting BVDD gebruiken dienen deze met zorg te gebruiken en niet voor privédoeleinden te gebruiken. De dierenambulance mag alleen worden ingezet voor het transport van dieren en/of noodzakelijke goederen ten behoeve van de Stichting.

Overtredingen en bekeuringen die via de Stichting DierenLot zullen worden betaald, zullen worden doorberekend aan de vrijwilliger/ster die de overtreding heeft gemaakt.

 

Folder Nationale Dierenvoedsebank® - Online Dieren Voedselbank Download