Gedragsregels

Bij bestuursbesluit in de vergadering van de Stichting BVDD van 7 februari 2022 is besloten om gedragsregels op te stellen voor zowel het bestuur, vrijwilligers als deelnemers van de stichting

 

Gedragsregels bestuur en vrijwilligers

(OVERTREDINGEN MET BETREKKING TOT (SEKSUEEL) GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG)

Leden van het bestuur van de stichting/vrijwilligersorganisatie BVDD dragen zorg voor een omgeving en een sfeer waarbinnen ander leden en vrijwilligers zich veilig en gerespecteerd voelen en tasten niemands waardigheid aan. Het voorkomen van ongewenst gedrag wordt hoog gedragen binnen de organisatie. We verstaan onder grensoverschrijdend gedrag elke vorm van gedrag of toenadering, in verbale, non-verbale, digitale of fysieke zin, dat:

  • door een persoon, die het ondergaat als gedwongen en/of ongewenst wordt ervaren;
  • als doel of gevolg heeft de waardigheid van een persoon aan te tasten¹

Indien een vrijwilliger dit ongewenst gedrag jegens zijn/haar persoon ervaart kan hij/zij contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon (VCP)² van de organisatie: Jan Willem Hagg. (Telefoonnummer 06-48372268 of per mail haggwillem@gmail.com) 

Als een overtreding wordt aangemerkt: seksuele intimidatie of seksueel grensoverschrijdend gedrag (hierna: seksuele intimidatie). Onder seksuele intimidatie of seksueel grensoverschrijdend gedrag wordt verstaan: elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk en door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren en/of als doel of tot gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast, en-/- of leiden tot een onaangename of onveilige omgeving, en, of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding (zoals leiding-pupil) en/of andere handelingen of gedragingen die genoemd worden in de Zedenparagraaf (Titel XIV: Misdrijven tegen de zeden) van het Wetboek van Strafrecht.

Bij overtreding van deze regels zal het bestuurslid en of de vrijwilliger direct uit de organisatie worden gezet en zo nodig aangifte tegen hem of haar worden gedaan. Een zaakwaarnemer³ zal zich buigen over elk afzonderlijke kwestie.         

 

 

Gedragsregels deelnemers

OVERTREDINGEN MET BETREKKING TOT (SEKSUEEL) GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG

Ook deelnemers bij BVDD gedragen zich tegenover zijn/haar vrijwilliger/bestuurslid respectvol en vermijden enig grensoverschrijdend gedrag, zoals bovenstaand vermeld. Deelnemers die een overtreding, zoals bovenstaand omschreven, begaan zullen alle hulp vanuit BVDD worden stopgezet en bij oordeel over de overtreding van de zaakwaarnemer zal al dan niet aangifte tegen hem/haar gedaan worden. Deelnemers mogen ook altijd een melding maken van grensoverschrijdend gedrag bij de vertrouwenscontactpersoon (VCP)  van de organisatie: Jan Willem Hagg.(Telefoonnummer 06-48372268 of per mail haggwillem@gmail.com) 

De BVDD staat voor een veilig werkklimaat, er dient respectvol met elkaar te worden omgegaan. Indien een vrijwilliger dit ongewenst gedrag jegens zijn/haar persoon ervaart kan hij/zij contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon (VCP) van de organisatie: Jan Willem Hagg. (Telefoonnummer 06-48372268 of per mail haggwillem@gmail.com)

Als een overtreding wordt aangemerkt: seksuele intimidatie of seksueel grensoverschrijdend gedrag (hierna: seksuele intimidatie). Onder Seksuele intimidatie of Seksueel grensoverschrijdend gedrag wordt verstaan: elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk en door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren; en/of als doel of tot gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast, en-/- of leiden tot een onaangename of onveilige omgeving, en, of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding (zoals leiding-pupil) en/of andere handelingen of gedragingen die genoemd worden in de Zedenparagraaf (Titel XIV: Misdrijven tegen de zeden) van het Wetboek van Strafrecht.

Bij overtreding van deze regels zal het bestuurslid en of de vrijwilliger direct uit de organisatie worden gezet en zo nodig aangifte tegen hem of haar worden gedaan. Een zaakwaarnemer zal zich buigen over elk afzonderlijke kwestie.         

De BVDD staat voor een veilig werkklimaat, er dient respectvol met elkaar te worden omgegaan.

¹ Wat is grensoverschrijdend gedrag

²  Wat is een vertrouwenspersoon

³ Zaakwaarnemer

Nieuw: de Virtuele Dierenarts Probeer nu!